Menu

Vedtægter for Nordvestmors Boldklub

§ 1. Navn:
Foreningens navn er NORDVESTMORS BOLDKLUB og den er dannet ved en sammenslutning af Bjergby Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, og Solbjerg Ungdoms- og Gymnastikforenings fodboldafdeling. Hjemsted er Morsø Kommune.

§ 2. Formål:
Foreningens formål er at variere de unges interesser gennem fodbold og andre aktiviteter.

§ 3. Organisation:
Foreningen er medlem af JBU.

§ 4. Medlemmer:
Som aktive og passive medlemmer i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 17 år. Som aktive medlemmer i ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen indtil 17 år.

§ 5. Kontingent:
Ungdomsudvalget og seniorudvalget fastsætter kontingentbeløb for et år af gangen. Kontingentet følger sæsonen. De fastsatte beløb skal godkendes af bestyrelsen. Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance for to måneder, kan vedkommende udelukkes fra al boldspil indtil betaling er sket.

§ 6. Udmeldelse:
Ethvert medlem kan udmelde sig med en måneds varsel, såfremt det pågældende medlem har betalt sit kontingent.

§ 7. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar måned. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel og bekendtgøres i dagspressen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til bestyrelsen senest 3 dage før.  

Dagsorden:
1.      Valg af dirigent.
2.      Beretninger.
3.      Regnskaber.
4.      Valg af bestyrelse og suppleanter.
5.      Valg af seniorudvalg
6.      Valg af ungdomsudvalg.
7.      Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8.      Behandling af indkomne forslag.
9.      Eventuelt.  

Stemmeret har alle aktive og aktive/passive medlemmer over 16 år. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen, der derpå inden 14 dage indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen er på valg på skift, første gang med 2 medlemmer efter lodtrækning. De to suppleanter er på valg hvert år.

§ 10. Udvalg:
Der nedsættes et fodboldudvalg og et ungdomsudvalg. Fodboldudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf én er fra bestyrelsen. De resterende 4 medlemmer (hvoraf mindst 1 er dame og mindst 1 er herre) vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg hvert år. Første gang ved lodtrækning. Udvalget konstituerer sig med formand og sekretær. Ungdomsudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf én er fra bestyrelsen. De resterende 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg hvert år, første gang ved lodtrækning. Udvalget konstituerer sig med formand, og sekretær.

§ 11. Konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Der vælges formand, næstformand, kasserer, sekretær og diverse udvalgsmedlemmer. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.

§ 12. Regnskab:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal til generalforsamlingen hvert år fremlægge budget for kommende år, som skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 13. Ændringer:
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling med almindelig stemmeflertal.

§ 14. Kampe og træning:
Kampe og træning fordeles på de forskellige baner af bestyrelsen.

§ 15. Indkøb:
Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage de nødvendigste indkøb.

§ 16. Opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Eventuel formue deles ligeligt mellemde 2 oprettede foreninger.

Luk